Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

van de besloten vennootschap Green Company Biodistribution B.V. onder de handelsnamen  Green Company en Chapter Green, gevestigd te Castenray, gemeente VENRAY, kantoorhoudende te (5811 AW) CASTENRAY, Klein Oirlo 22 

 

Toepasselijkheid van de voorwaarden:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en overige verbintenissen van Green Company Bio Distribution V. met derden, nader te noemen: "de wederpartij", en de uitvoering daarvan.

 2. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden eerst na schriftelijk bevestiging door Green Company Bio Distribution B.V.   
    

Aanbiedingen en offertes:

 1.  Aanbiedingen en offertes van Green Company Bio Distribution B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders is bepaald. Offertes vervallen in elk geval na verloop van vier weken na dagtekening van de offerte.

 2. Zodra de wederpartij het aanbod van Green Company Bio Distribution B.V. heeft aanvaard, wordt dit door Green Company Bio Distribution B.V. bevestigd. Bij gebreke van bevestiging wordt er geacht geen overeenkomst tot stand te zijn gekomen.

 3. Educatie en coaching trajecten vermeld in offertes, alsmede adviezen over technische handelingen en/of werkzaamheden, en dergelijke, ook indien mondeling genoemd, gelden slechts bij wijze van aanduiding en zijn daardoor vrijblijvend en voor Green Company Bio Distribution B.V. niet bindend. Afwijking van de aldus verstrekte gegevens geven geen grond tot een klacht of aansprakelijkheid aan de zijde van Green Company Bio Distribution B.V.

    

Prijzen:

 1. De prijzen waarmee op de website geadverteerd wordt, gelden voor zowel internet, telefonische of als afhaalbestellingen, tenzij anders vermeld.
  De vermelde prijzen zijn voor particulieren inclusief BTW en exclusief verzendkosten en voor zakelijke klanten excl. BTW en exclusief verzendkosten.
  Aan het einde van de bestelprocedure en op de factuur, wordt het totaalbedrag met de te verrekende BTW en verzendkosten duidelijk weergegeven.

 2. Alle prijsopgaven geschieden onder voorbehoud van prijswijzigingen. Verhogingen die zich voordoen na het doen van de aanbieding of het sluiten van de overeenkomst, in de prijzen van grondstoffen, lonen, vervoerskosten en/of andere factoren die de prijs van de producten mede bepalen, kan Green Company Bio Distribution B.V. aan de wederpartij doorberekenen. Indien dit echter binnen drie maanden na het tot stand komen van een overeenkomst geschiedt, heeft de wederpartij het recht om ontbinding van de overeenkomst te verzoeken indien Try Out B.V., na hierop door de wederpartij te zijn gewezen, de verhogingen handhaaft. 


Levertijden:

 1. Levering vindt plaats vanaf Castenray Klein Oirlo 22 5811 AW. Green Company Bio Distribution B.V. draagt het risico tot aan de overdracht aan de vervoerder. Voor vertragingen in levering en prestaties wegens overmacht en buitengewone gebeurtenissen is Green Company Bio Distribution B.V. niet aansprakelijk.
  De bestelde goederen worden geleverd na vooruitbetaling, iDEAL betaling De verzendkosten zijn afhankelijk van het totaal gewicht. Wanneer de order voor 12.00 uur wordt geplaatst via de website, vindt de levering binnen 48 uur plaats.

  

Levering en risico:

 1.  Alle onze leveringen worden verstuurd met DHL of PostNL. Voor schade ontstaan door transport is DHL Post NL  vervoer aansprakelijk. Schade dient aan DHL PostNL gemeld te worden.
 2. Het risico van verlies of beschadiging van producten, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze zijn afgeleverd, in de feitelijke beschikkingsmacht van de wederpartij of van een door de wederpartij gebruikte hulppersoon zijn gebracht dan wel op het moment dat dit tussen partijen is afgesproken, maar door omstandigheden van de zijde van wederpartij niet tot stand komt.
 3. De klant heeft het recht, om zonder opgaaf van reden en op eigen kosten, het product binnen 7 dagen te retourneren. Alleen producten in de originele verpakking kunnen retour gestuurd worden. Zie hiervoor ook onze RMA procedure, deze is te vinden op onze website onder de knop Klantenservice. 


Reclames:

 1. Eventuele reclames met betrekking tot geleverde zaken, materialen, verrichtte werkzaamheden en/of factuurbedragen dienen binnen vijf dagen na levering, dan wel beëindiging van de werkzaamheden door middel van e-mail en/of brief bij Green Company Bio Distribution B.V. te zijn ingediend onder opgave van de feiten en omstandigheden waarop de reclame betrekking heeft, bij gebreke waarvan de wederpartij geen rechten te dier zaken zou kunnen doen gelden. 

 2. Als u een defect product heeft ontvangen, of u een product om een andere reden wilt retourneren, dient u hiervoor eerst een retourverzoek (RMA aanvraag) in te dienen. U kunt dit doen middels het invullen van ons RMA formulier op onze website. Na goedkeuring ontvangt u van ons per e-mail een RMA-nummer en een instructie over de wijze van retournering. Het RMA-nummer is 5 dagen geldig.

 3. Er moet uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling een RMA-nummer worden aangevraagd middels het online RMA formulier op onze website. De retourartikelen dienen goed verpakt ongebruikt, onbeschadigd, onbeschreven in originele verpakking te worden geretourneerd op de door ons aangegeven wijze.
  De bestelling dient binnen 5 werkdagen na het toekennen van het RMA nummer te worden geretourneerd op de door Green Company Bio Distribution B.V. aangegevenwijze.
  Het RMA-nummer dient duidelijk zichtbaar te worden aangebracht.
  Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar ons, zijn voor risico van de klant. Om problemen over o.a. het wel of niet ontvangen van retourzendingen tegen te gaan adviseren wij U de retourzending aangetekend en voldoende verzekerd te versturen.

 4. Zendingen zonder RMA-nummer en/of ongefrankeerde zendingen worden geweigerd!
  Indien de goederen per post worden teruggestuurd dient u ervoor te zorgen dat het pakket voldoende gefrankeerd is. De portokosten zullen niet worden vergoed. Green Company Bio Distribution B.V. behoudt het recht om slechts een deel van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking retourneert. In verband met de administratieve afhandeling zal het te crediteren bedrag zo snel mogelijk, maar in elke geval binnen 14 werkdagen worden terug geboekt. Voor het terugzenden van de goederen zie ook onze retourprocedure.

 

Betaling:

 1. Betaling van een factuur van Green Company Bio Distribution B.V. dient te geschieden vooraf aan de levering.

  

Eigendomsvoorbehoud:

 1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Green Company Bio Distribution B.V., tot al hetgeen terzake van deze goederen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, welke door de wederpartij aan Green Company Bio Distribution B.V. is verschuldigd, is voldaan. Vóór volledige betaling is de wederpartij derhalve niet bevoegd de goederen aan derden, op welke wijze dan ook, te verpanden, in eigendom over te dragen, te bezwaren of op welke wijze dan ook in de macht van derden te brengen. 
 2. Green Company Bio Distribution B.V. is bij niet tijdige betaling gerechtigd de goederen retour te nemen en afgifte daarvan te verlangen. Green Company Bio Distribution B.V. is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, direct of indirect, die bij de wederpartij van Green Company Bio Distribution B.V. of haar afnemer zou kunnen ontstaan door het retour nemen van niet betaalde goederen. 


Garantie en aansprakelijkheid:

 1. Indien Green Company Bio Distribution B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

 2. Green Company Bio Distribution B.V. is, binnen de grenzen van deze algemene voorwaarden, slechts aansprakelijk voor de door de wederpartij geleden schade, indien en voor zover deze aansprakelijkheid wordt gedekt door haar aansprakelijkheidsverzekering. Indien Green Company Bio Distribution B.V. in dat geval gehouden is de schade aan wederpartij te vergoeden, zal deze vergoeding nimmer meer bedragen dan het bedrag van de door de verzekeraar aan Green Company Bio Distribution B.V. gedane uitkering, te vermeerderen met het door Green Company Bio Distribution B.V. verschuldigde eigen risico, zulks per gebeurtenis.

 3. Green Company Bio Distribution B.V. heeft evenwel het recht, naar haar keuze in een zodanig geval van aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid, om soortgelijke zaken kosteloos opnieuw te leveren in plaats van het betalen van schadevergoeding.

 4. Green Company Bio Distribution B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 5. De aansprakelijkheid van Green Company Bio Distribution B.V. is in alle gevallen uitgesproken indien er geen sprake is van opzet of grove schuld aan haar zijde. 

 6. De aansprakelijkheid van Green Company Bio Distribution B.V. wegens toerekenbare tekortkomingen en nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien wederpartij Green Company Bio Distribution B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt. Stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Green Company Bio Distribution B.V. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Green Company Bio Distribution B.V. in staat is adequaat te reageren.

 7. Iedere rechtsvordering van de wederpartij jegens Green Company Bio Distribution B.V., voortvloeiende uit een (al dan niet) toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van Green Company Bio Distribution B.V. jegens de wederpartij of uit welke andere wettelijke grondslag dan ook, vervalt door verloop van 12 maanden, nadat wederpartij terzake voor het eerst bij Green Company Bio Distribution B.V. heeft gereclameerd.

 

Overmacht:

 1. Green Company Bio Distribution B.V. is niet gehouden tot nakoming van enige verplichtingen indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van overmacht. 

 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Green Company Bio Distribution B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandelingen of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 3. Onverminderd overige aan haar toekomende rechten, heeft Green Company Bio Distribution B.V. in het geval van overmacht het recht om (leverings-)verplichtingen op te schorten zolang de overmacht voortduurt, dan wel de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht is Green Company Bio Distribution B.V. nimmer tot schadevergoeding verplicht.

 

Opschorting en ontbinding:

 

 1. Indien de wederpartij een of meer van haar verplichtingen niet, niet naar behoren of niet tijdig, nakomt worden elke verplichtingen van Green Company Bio Distribution B.V., uit welke naam of uit welke hoofde ook, jegens de wederpartij aangegaan, opgeschort tot de desbetreffende verplichtingen alsnog volledig door de wederpartij zijn nagekomen.

 2. Green Company Bio Distribution B.V. kan de overeenkomst met de wederpartij met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling (geheel of gedeeltelijk) ontbinden in geval:
 • van een tekortkoming in de nakoming door de wederpartij van een op hem rustende verplichting die een wezenlijke tekortkoming vormt;
 • van een (aanvraag van) faillissement, surséance van betaling of wettelijke schuldsanering of liquidatie van wederpartij;
 • executoriaal beslag is gelegd op enig vermogensbestanddeel van de wederpartij.
 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Green Company Bio Distribution B.V. op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar, onverminderd het recht van Green Company Bio Distribution B.V. op volledige schadevergoeding.
 2. Indien de wederpartij een overeenkomst annuleert, welke annulering door Green Company Bio Distribution B.V. wordt aanvaard, is de wederpartij terzake schadevergoeding aan Green Company Bio Distribution B.V. een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan het tot dat moment gemaakte kosten, vermeerderd met 25% over het resterende bedrag van de overeengekomen prijs.

 

Toepasselijk recht en geschilbeslechting:

 1. Op elke overeenkomst, aanbieding, opdracht en overige verbintenis, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter die op basis van de vestigingsplaats van Green Company Bio Distribution B.V. bevoegd is, tenzij dit laatste in strijd is met dwingend rechtelijke bepalingen. 

 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

  

Slotbepalingen: 

 1. Green Company Bio Distribution B.V. is bevoegd de wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op door een Try Out B.V. aangekondigd tijdstip. Green Company Bio Distribution B.V. zal de gewijzigde voorwaarden zo spoedig mogelijk aan de wederpartij toezenden. 

 2. Indien enig beding in deze algemene voorwaarden door de rechter buiten werking gesteld mocht worden, verplichten partijen zich omtrent de inhoud van het betreffende beding tot nader overleg en nadere onderhandelingen. Waarbij het doel en strekking van het buitenwerking gestelde beding zoveel mogelijk in acht wordt genomen. De overige bepalingen blijven volledig van toepassing.

Green Company Bio Distribution BV
Klein Oirlo 22
5811 AW Castenray

Castenray, 01-01-2019

Snelle levering

Op werkdagen binnen 48 uur in huis

24/7

Online bestellen in de webshop