Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

van de besloten vennootschap Try Out B.V. onder de handelsnaam Green Company,

gevestigd te WANSSUM, gemeente VENRAY, kantoorhoudende te (5861 BK)

WANSSUM, Geijsterseweg 1B.

1. Toepasselijkheid van de voorwaarden:

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en overige verbintenissen van Try Out B.V. met derden, nader te noemen: "de wederpartij", en de uitvoering daarvan.

1.2. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden eerst na schriftelijk bevestiging door Try Out B.V.

2. Aanbiedingen en offertes:

2.1. Aanbiedingen en offertes van Try Out B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders is bepaald. Offertes vervallen in elk geval na verloop van vier weken na dagtekening van de offerte.

2.2. Zodra de wederpartij het aanbod van Try Out B.V. heeft aanvaard, wordt dit door Try Out B.V. bevestigd. Bij gebreke van bevestiging wordt er geacht geen overeenkomst tot stand te zijn gekomen.

2.3. Educatie en coaching trajecten vermeld in offertes, alsmede adviezen over technische handelingen en/of werkzaamheden, en dergelijke, ook indien mondeling genoemd, gelden slechts bij wijze van aanduiding en zijn daardoor vrijblijvend en voor Try Out B.V. niet bindend. Afwijking van de aldus verstrekte gegevens geven geen grond tot een klacht of aansprakelijkheid aan de zijde van Try Out B.V.

3. Prijzen:

3.1. De prijzen waarmee op de website geadverteerd wordt, gelden voor zowel internet, telefonische of als afhaalbestellingen, tenzij anders vermeld. De vermelde prijzen zijn voor particulieren inclusief BTW en exclusief verzendkosten en voor zakelijke klanten excl. BTW en exclusief verzendkosten. Aan het einde van de bestelprocedure en op de factuur, wordt het totaalbedrag met de te verrekende BTW en verzendkosten duidelijk weergegeven.

3.2. Alle prijsopgaven geschieden onder voorbehoud van prijswijzigingen. Verhogingen die zich voordoen na het doen van de aanbieding of het sluiten van de overeenkomst, in de prijzen van grondstoffen, lonen, vervoerskosten en/of andere factoren die de prijs van de producten mede bepalen, kan Try Out B.V. aan de wederpartij doorberekenen. Indien dit echter binnen drie maanden na het tot stand komen van een overeenkomst geschiedt, heeft de wederpartij het recht om ontbinding van de overeenkomst te verzoeken indien Try Out B.V., na hierop door de wederpartij te zijn gewezen, de verhogingen handhaaft.

4. Levertijden:

4.1. Levering vindt plaats vanaf Wanssum, Geijsterseweg 1B 5861 BK. Try Out B.V. draagt het risico tot aan de overdracht aan de vervoerder. Voor vertragingen in levering en prestaties wegens overmacht en buitengewone gebeurtenissen is Try Out B.V. niet aansprakelijk. De bestelde goederen worden geleverd na vooruitbetaling, iDEAL betaling of automatische incasso. De verzendkosten zijn afhankelijk van het totaal gewicht. Wanneer de order voor 10.00uur wordt geplaatst via de website dan wel telefonisch,vindt de levering 1 dag later plaats.

5. Levering en risico:

5.1. Alle onze leveringen worden verstuurd met NEDPAK . Voor schade ontstaan door transport is NEDPAK vervoer aansprakelijk. Schade dient aan NEDPAK gemeld te worden.

5.2. Het risico van verlies of beschadiging van producten, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze zijn afgeleverd, in de feitelijke beschikkingsmacht van de wederpartij of van een door de wederpartij gebruikte hulppersoon zijn gebracht danwel op het moment dat dit tussen partijen is afgesproken, maar door omstandigheden van de zijde van wederpartij niet tot stand komt.

5.3. De klant heeft het recht, om zonder opgaaf van reden en op eigen kosten, het product binnen 7 dagen te retourneren. Alleen producten in de originele verpakking kunnen retour gestuurd worden. Zie hiervoor ook onze RMA procedure, deze is te vinden op onze website onder de knop Klantenservice.

6. Reclames:

6.1. Eventuele reclames met betrekking tot geleverde zaken, materialen, verrichtte werkzaamheden en/of factuurbedragen dienen binnen vijf dagen na levering, dan wel beëindiging van de werkzaamheden door middel van e-mail en/of brief bij Try Out B.V. te zijn ingediend onder opgave van de feiten en omstandigheden waarop de reclame betrekking heeft, bij gebreke waarvan de wederpartij geen rechten te dier zaken zou kunnen doen gelden.

6.2. Als u een defect product heeft ontvangen, of u een product om een andere reden wilt retourneren, dient u hiervoor eerst een retourverzoek (RMA aanvraag) in te dienen. U kunt dit doen middels het invullen van ons RMA formulier op onze website. Na goedkeuring ontvangt u van ons per e-mail een RMA-nummer en een instructie over de wijze van retournering. Het RMA-nummer is 5 dagen geldig.

6.3. Er moet uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling een RMA nummer worden aangevraagd middels het online RMA formulier op onze website. De retourartikelen dienen goed verpakt ongebruikt, onbeschadigd, onbeschreven in originele verpakking te worden geretourneerd op de door ons aangegeven wijze. De bestelling dient binnen 5 werkdagen na het toekennen van het RMA nummer te worden geretourneerd op de door Try Out B.V. aangegeven wijze. Het RMA-nummer dient duidelijk zichtbaar te worden aangebracht. Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar ons, zijn voor risico van de klant. Om problemen over o.a. het wel of niet ontvangen van retourzendingen tegen te gaan adviseren wij U de retourzending aangetekend en voldoende verzekerd te versturen.

6.4. Zendingen zonder RMA-nummer en/of ongefrankeerde zendingen worden geweigerd! Indien de goederen per post worden teruggestuurd dient u ervoor te zorgen dat het pakket voldoende gefrankeerd is. De portokosten zullen niet worden vergoed. Try Out B.V. behoudt het recht om slechts een deel van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking retourneert. In verband met de administratieve afhandeling zal het te crediteren bedrag zo snel mogelijk, maar in elke geval binnen 14 werkdagen worden terug geboekt. Voor het terugzenden van de goederen zie ook onze retourprocedure.

7. Betaling:

7.1. Betaling van een factuur van Try Out B.V. dient te geschieden zonder korting of verrekening binnen acht dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Na overschrijding van deze termijn verkeert de wederpartij van rechtswege in verzuim en is deze aan Try Out B.V. een rente verschuldigd van 1.5% per maand, te berekenen over het factuurbedrag, onverminderd aan Try Out B.V. verder toekomende rechten.

7.2. Try Out B.V. is gerechtigd (gedeeltelijk) vooruitbetaling te verlangen. Als Try Out B.V. een levering in gedeelten uitvoert is zij gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen.

7.3. Alle eventuele kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, waaronder incasso-, deurwaarder- en/of advocaatkosten welke door Try Out B.V. worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten belopen minimaal 15% van het factuurbedrag.

7.4. In ieder geval is wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak in het Rapport Voorwerk II wordt geadviseerd.

7.5. Een door de wederpartij gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op de verschuldigde kosten en rente en tenslotte op de opeisbare facturen die het langst openstaan. Ook indien de wederpartij een andere titel aan haar betaling heeft gegeven.

8. Eigendomsvoorbehoud:

8.1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Try Out B.V., tot al hetgeen terzake van deze goederen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, welke door de wederpartij aan Try Out B.V. is verschuldigd, is voldaan. Vóór volledige betaling is de wederpartij derhalve niet bevoegd de goederen aan derden, op welke wijze dan ook, te verpanden, in eigendom over te dragen, te bezwaren of op welke wijze dan ook in de macht van derden te brengen.

8.2. Try Out B.V. is bij niet tijdige betaling gerechtigd de goederen retour te nemen en afgifte daarvan te verlangen. Try Out B.V. is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, direct of indirect, die bij de wederpartij van Try Out B.V. of haar afnemer zou kunnen ontstaan door het retour nemen van niet betaalde goederen.

9. Garantie en aansprakelijkheid:

9.1. Indien Try Out B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2. Try Out B.V. is, binnen de grenzen van deze algemene voorwaarden, slechts aansprakelijk voor de door de wederpartij geleden schade, indien en voorzover deze aansprakelijkheid wordt gedekt door haar aansprakelijkheidsverzekering. Indien Try Out B.V. in dat geval gehouden is de schade aan wederpartij te vergoeden, zal deze vergoeding nimmer meer bedragen dan het bedrag van de door de verzekeraar aan Try Out B.V. gedane uitkering, te vermeerderen met het door Try Out B.V. verschuldigde eigen risico, zulks per gebeurtenis.

9.3. Try Out B.V. heeft evenwel het recht, naar haar keuze in een zodanig geval van aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid, om soortgelijke zaken kosteloos opnieuw te leveren in plaats van het betalen van schadevergoeding.

9.4. Try Out B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.5. De aansprakelijkheid van Try Out B.V. is in alle gevallen uitgesproken indien er geen sprake is van opzet of grove schuld aan haar zijde.

9.6. De aansprakelijkheid van Try Out B.V. wegens toerekenbare tekortkomingen en nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien wederpartij Try Out B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt. Stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Try Out B.V. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Try Out B.V. in staat is adequaat te reageren.

9.7. Iedere rechtsvordering van de wederpartij jegens Try Out B.V., voortvloeiende uit een (al dan niet) toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van Try Out B.V. jegens de wederpartij of uit welke andere wettelijke grondslag dan ook, vervalt door verloop van 12 maanden, nadat wederpartij terzake voor het eerst bij Try Out B.V. heeft gereclameerd.

10. Overmacht:

10.1. Try Out B.V. is niet gehouden tot nakoming van enige verplichtingen indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van overmacht.

10.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Try Out B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandelingen of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10.3. Onverminderd overige aan haar toekomende rechten, heeft Try Out B.V. in het geval van overmacht het recht om (leverings-)verplichtingen op te schorten zolang de overmacht voortduurt, dan wel de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht is Try out B.V. nimmer tot schadevergoeding verplicht.

11. Opschorting en ontbinding:

11.1. Indien de wederpartij een of meer van haar verplichtingen niet, niet naar behoren of niet tijdig, nakomt worden elke verplichtingen van Try Out B.V., uit welke naam of uit welke hoofde ook, jegens de wederpartij aangegaan, opgeschort tot de desbetreffende verplichtingen alsnog volledig door de wederpartij zijn nagekomen.

11.2. Try Out B.V. kan de overeenkomst met de wederpartij met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling (geheel of gedeeltelijk) ontbinden in geval:
a. van een tekortkoming in de nakoming door de wederpartij van een op hem rustende verplichting die een wezenlijke tekortkoming vormt;
b. van een (aanvraag van) faillissement, surséance van betaling of wettelijke schuldsanering of liquidatie van wederpartij;
c. executoriaal beslag is gelegd op enig vermogensbestanddeel van de wederpartij.

11.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Try Out B.V. op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar, onverminderd het recht van Try Out B.V. op volledige schadevergoeding.

11.4. Indien de wederpartij een overeenkomst annuleert, welke annulering door Try Out B.V. wordt aanvaard, is de wederpartij terzake schadevergoeding aan Try out B.V. een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan het tot dat moment gemaakte kosten, vermeerderd met 25% over het resterende bedrag van de overeengekomen prijs.

12. Toepasselijk recht en geschilbeslechting:

12.1. Op elke overeenkomst, aanbieding, opdracht en overige verbintenis, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

12.2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter die op basis van de vestigingsplaats van Try Out B.V. bevoegd is, tenzij dit laatste in strijd is met dwingend rechtelijke bepalingen.

12.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

13. Slotbepalingen:

13.1. Try Out B.V. is bevoegd de wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op door een Try Out B.V. aangekondigd tijdstip. Try Out B.V. zal de gewijzigde voorwaarden zo spoedig mogelijk aan de wederpartij toezenden.

13.2. Indien enig beding in deze algemene voorwaarden door de rechter buiten werking gesteld mocht worden, verplichten partijen zich omtrent de inhoud van het betreffende beding tot nader overleg en nadere onderhandelingen. Waarbij het doel en strekking van het buitenwerking gestelde beding zoveel mogelijk in acht wordt genomen. De overige bepalingen blijven volledig van toepassing.

Try Out BV
Geijsterseweg 1B
5861 BK WANSSUM

Wanssum, 16-07-2011

Snelle levering

Op werkdagen binnen 48 uur in huis

24/7

Online bestellen in de webshop